U bent hier:
Informatie > bemiddelingsprotocol
 
 
 
 
 
 

Bemiddelingsprotocol


Download hier in PDF onderstaand bemiddelingsprotocol

De ondergetekenden:

De heer Arvid M.J.A. DE SMET , advocaat-bemiddelaar, kantoorhoudende te België, 996 Assenede, Hollekenstraat 4, tel: +32 (0) 9 344 45 46; fax: +32 (0) 9 344 36 66; email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be ; website: www.advocaat-bemiddelaar.be

Hierna Bemiddelaar genoemd

en Partijen:

........., hierna te noemen Partij A 

en 

..........., hierna te noemen Partij B 

Komen hierbij het volgende overeen: 

1. Bemiddeling 

1.1 Partijen ..... en ..... en de Bemiddelaar nemen jegens elkaar de inspanningsverbintenis op zich, het in artikel 2 genoemde geschil tussen partijen op te lossen door bemiddeling .

1.2 Partijen en de Bemiddelaar verbinden zich jegens elkaar tot wederzijds respect en wederzijdse luisterbereidheid

1.3 Als Bemiddelaar treedt op de bovenvermelde erkende bemiddelaar, erkend door de federale bemiddelingscommissie.

2. Omschrijving van het geschil

(korte geschilbeschrijving)

3. Vrijwilligheid 

De bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid.Het staat partijen en de Bemiddelaar vrij om de bemiddelingop elk gewenst moment te beëindigen. In dit verband wordt verwezen naar artikel  1729 van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 1729 . Elke partij kan te allen tijde een einde maken aan de bemiddeling, zonder dat dit tot haar nadeel kan strekken.

 

4. Geheimhouding 

De inhoud van de bemiddeling is geheim. Voor de goede orde wordt hierna artikel 1728 van het Gerechtelijk Wetboek opgenomen.


Art. 1728 . § 1. De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan in de loop en ten behoeve van een bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk.
Zij mogen niet worden aangevoerd in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis.
De geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven met instemming van de partijen om onder meer de rechter in staat te stellen de bemiddelingsakkoorden te homologeren.
  Bij schending van die geheimhoudingsplicht door een van de partijen doet de rechter of de arbiter uitspraak over de eventuele toekenning van schadevergoeding. Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld of waarop een partij steunt in strijd met de geheimhoudingsplicht, worden ambtshalve buiten de debatten gehouden.
  Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bemiddelaar de feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag door de partijen niet worden opgeroepen als getuige in een burgerrechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop van zijn bemiddeling kennis heeft genomen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar.
  § 2. In het raam en ten behoeve van zijn opdracht kan de bemiddelaar, met instemming van de partijen, de derden horen die daarmee instemmen of, wanneer de complexiteit van de zaak zulks vereist, een beroep doen op een deskundige inzake het behandelde vakgebied. Zij zijn gehouden tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in § 1, eerste lid. Paragraaf 1, derde lid, is van toepassing op de deskundige.

5. Vertegenwoordiging 

Tijdens de bemiddelingsprocedure zijn partijen in persoon aanwezig. Met instemming van deze kan de bemiddelaar afzonderlijke gesprekken voeren met één van beide. 

6. Derden 

De Bemiddelaar kan zich gedurende de bemiddeling voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon. 

De Bemiddelaar kan met toestemming van PARTIJ A en PARTIJ B anderen bij de Bemiddeling toelaten of betrekken,. 

7. Inspanningen van de Bemiddelaar

De bemiddelaar is verplicht zich er voor in te spannen, dat hij naar best vermogen en met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven overeenkomst gerekend mag worden, uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

Overeenkomsten scheppen niet meer verplichtingen dan hiervoor vermeld. De bemiddelaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de gemaakte afspraken in deze bemiddeling. Een eventueel door de Bemiddelaar te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het uit hoofde van deze overeenkomst door de Bemiddelaar te ontvangen of reeds ontvangen honorarium. 

8. Honoraria en kosten 

8.1 Het honorarium van de Bemiddelaar bedraagt € xxx,-- (zegge xxx euro) per uur, inclusief alle taksen en belastingen.

8.2 Partijen zijn, ongeacht het verloop en het resultaat van de Mediation, gehouden tot betaling van het honorarium van de Bemiddelaar alsmede tot vergoeding van alle door de Bemiddelaar gemaakte kosten in het kader van de Bemiddeling . Verplaatsingskosten worden berekend aan € 0,35 per kilometer. Voorts komen voor rekening van partijen alle overige directe en indirecte kosten vallend op de Bemiddeling, zoals huur van ruimte, telefoon-, fax- en reiskosten, porti, honoraria en kosten van bij de Bemiddeling betrokken derden.

8.3  Betaling van de kosten en ereloonnota's vinden plaats binnen 14 dagen na datum.

9. Bemiddelde overeenkomst, tussentijdse afspraken 

9.1 Een ingevolge de bemiddeling in der minne bereikte oplossing van het geschil zal tussen PARTIJ A en PARTIJ B worden vastgelegd in een schriftelijke afspraak.   

9.2 Tijdens de loop van de Mediation tussen PARTIJ A en PARTIJ B gemaakte afspraken binden hen alleen voorzover deze schriftelijk tussen hen zijn vastgelegd. Partijen kunnen in een dergelijke afspraak bepalen dat bedoelde afspraken hen niet binden indien en zodra de Bemiddeling wordt beëindigd zonder schriftelijke afspraak als bedoeld in het voorgaande lid. 

10. Geschillen 

10.1     Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit enige overeenkomst als bedoeld in artikel 9 of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Bemiddeling

10.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in artikel 10.1 op te lossen met behulp van Bemiddeling, zal de gewone rechtsmacht hierover oordelen.

11. Duur van de overeenkomst beëindiging schorsing van de verjaring

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd nodig om te bemiddelen. Elk van de partijen én de bemiddelaar kunnen op elk ogenblik een einde maken aan deze overeenkomst.

De ondertekening van deze overeenkomst schorst de eventuele verjaringstermijn voor de duur van de bemiddeling.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de partijen, eindigt de schorsing van de verjaringstermijn één maand na kennisgeving door een van de partijen, of door de bemiddelaar aan de andere partij of partijen, van hun wil om een einde te maken aan de bemiddeling.
Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief.

12.   Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgsch recht van toepassing.

Aldus overeengekomen te ................ op ................

In drie exemplaren, waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen

Gelezen en goedgekeurd,
De Bemiddelaar:

Gelezen en goedgekeurd,
PARTIJ A.

Gelezen en goedgekeurd,
PARTIJ B

 

   

 

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group