U bent hier:
Informatie > bemiddelingsbeding
 
 
 
 
 
 

Bemiddelingsbeding

U kan ervoor zorgen dat de tegenpartij minstens moet proberen om met U aan tafel te zitten in geval van meningsverschillen.Daartoe voegt U in uw contract (of uw voorwaarden) best een bemiddelingsbeding toe.

Dit wordt voorzien door artikel 1725 paragraaf 1 Gerechtelijk Wetboek

Art. 1725. § 1. Elke overeenkomst kan een bemiddelingsbeding bevatten, waarbij de partijen zich ertoe verbinden voor eventuele geschillen in verband met de geldigheid, totstandkoming, uitlegging, uitvoering of verbreking van de overeenkomst eerst een beroep te doen op bemiddeling en pas dan op elke andere vorm van geschillenbeslechting.

Het gevolg van zo'n bemiddelingsbeding is dat een rechter op verzoek van één van de partijen de zaak kan uitstellen totdat een bemiddelingspoging is gedaan en totdat de partijen aan de rechter (via de griffier) hebben meegedeld dat de bemiddeling beëindigd is.

Art. 1725. § 2. De rechter of de arbiter bij wie een aan een bemiddelingsbeding onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, schort, op verzoek van een partij, de behandeling van de zaak op, tenzij er ten aanzien van dat geschil geen geldig beding is of deze is geëindigd. De exceptie moet vóór enige andere exceptie of verweer worden voorgedragen. De behandeling van de zaak wordt voortgezet zodra de partijen of een van hen aan de griffie en aan de andere partijen hebben meegedeeld dat de bemiddeling beëindigd is.

Uitzonderingen op het uitstel : wanneer voorlopige of bewarende maatregelen noodzakelijk zouden zijn.

Art. 1725 § 3. Het bemiddelingsbeding vormt geen beletsel voor verzoeken tot het treffen van voorlopige of bewarende maatregelen. De indiening van dergelijke verzoeken brengt niet mee dat men van de bemiddeling afziet..

 

Voorbeeld van een bemiddelingsbeding
in een contract of in algemene voorwaarden

De partijen verbinden zich ertoe voor eventuele geschillen in verband met de geldigheid, totstandkoming, uitlegging, uitvoering of verbreking van de overeenkomst eerst een beroep te doen op bemiddeling en pas dan op elke andere vorm van geschillenbeslechting.

Zij zullen daartoe een aangetekend schrijven richten aan de wederpartij, met de vraag om tot bemiddeling over te gaan. Partijen zullen dan in onderling overleg en op gemene kosten een bemiddelaar aanstellen en een bemiddelingsovereenkomst ondertekenen.

Deze bemiddelaar zal in elke stand van het geschil onafhankelijk en onpartijdig ten aanzien van alle bij het geschil betrokken partijen moeten optreden.

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group