U bent hier:
Bemiddeling > Verschil
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschil tussen een erkend bemiddelaar en een niet-erkend bemiddelaar.

ERKEND BEMIDDELAAR

•  Homologatie van de overeenkomst via de bemiddelaar mogelijk
•  Deontologisch toezicht
•  Waarborgen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid
•  Kwaliteitscriteria
•  Ervaring
•  Permanente bijscholing is verplicht

NIET-ERKEND BEMIDDELAAR

•  geen homologatievezoek door de bemiddelaar mogelijk
•  geen deontologisch toezicht op het correcte verloop van de bemiddeling : geen klacht bij misbruiken
•  geen gegarandeerde onpartijdigheid of onafhankelijkheid
•  geen kwaliteitscriteria
•  voldoende ervaring en/of opleiding ?
•  geen gerechtelijke bemiddeling mogelijk
•  geen gegarandeerde permanente bijscholing

 

Verschil tussen vrijwillige bemiddeling en gerechtelijke bemiddeling

•  Wie kan bemiddelen ?

Vrijwillige bemiddeling : iedereen die bekwaam is een overeenkomst aan te gaan, met uitzondering van minderjarigen en diegene aan wie een gerechtelijk raadsman is toegevoegd

Gerechtelijke bemiddeling : erkende bemiddelaars door de federale commissie inzake bemiddeling

•  Verloop

Vrijwillige bemiddeling :

 1. Partijen sluiten zonder dat zij door de rechter worden verplicht, bvb. uit vrije wil of ingevolge een bemiddelingsbeding een bemiddelingsprotocol (=overeenkomst tot bemiddeling)
 2. Zij bepalen zelf wie de bemiddelaar zal zijn
 3. Zij bepalen zelf, in overleg met de bemiddelaar(s) hoe de procedure verder verloopt
 4. In geval van akkoord maken zij een overeenkomst op, die zij naar keuze al dan niet laten homologeren door een rechtbank
 5. In geval van het afspringen van de bemiddeling zal de bemiddelaar de partijen informeren over wat de verdere opties zijn
 6. De ondertekening van het protocol schorst de verjaringstermijn voor de duur van de bemiddeling.
  Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de partijen, eindigt de schorsing van de verjaringstermijn één maand na kennisgeving door een van de partijen, of door de bemiddelaar aan de andere partij of partijen, van hun wil om een einde te maken aan de bemiddeling. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief.

Gerechtelijke bemiddeling :

 1. Het geschil is aanhangig bij een rechtbank
 2. Ofwel op verzoek van één of meer partijen, ofwel op verzoek van de rechter, worden de procespartijen verwezen naar een bemiddelaar die de rechtbank aanstelt in samenspraak met de partijen
 3. De beslissing die een bemiddeling beveelt, vermeldt uitdrukkelijk het akkoord van de partijen, de naam, de hoedanigheid en het adres van de bemiddelaar, legt de aanvankelijke duur vast van zijn opdracht, zonder dat die drie maanden kan overschrijden en vermeldt de datum waarop de zaak is verdaagd, die de eerste nuttige datum na het verstrijken van deze termijn is.
 4. Wanneer de partijen er gezamenlijk om verzoeken dat een bemiddeling wordt bevolen, worden de proceduretermijnen die hen werden verleend geschorst vanaf de dag dat zij dat verzoek doen.
 5. Binnen acht dagen na uitspraak van de beslissing bezorgt de griffie de bemiddelaar bij gerechtsbrief een voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis. Binnen acht dagen beslist de bemiddelaar of hij de opdracht aanvaardt en brengt de bemiddelaar de rechter en de partijen bij brief op de hoogte van de plaats, de dag en het uur waarop hij zijn opdracht zal aanvatten.
 6. De partijen bepalen onderling, in samenspraak met de bemiddelaar, de nadere regels van het verloop van de bemiddeling, alsmede de duur ervan. Die overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in een bemiddelingsprotocol dat wordt ondertekend door de partijen en de bemiddelaar. De bemiddelingskosten en erelonen komen gelijkelijk ten laste van de partijen, tenzij die er anders over beslissen.
 7. Gedurende de bemiddeling blijft de rechter geadieerd en kan hij op elk ogenblik elke door hem noodzakelijk geachte maatregel treffen. Op verzoek van de bemiddelaar of van een van de partijen kan hij ook vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn een einde maken aan de bemiddeling.
 8. Op elk ogenblik van de procedure kan de aangewezen bemiddelaar door een andere erkende bemiddelaar worden vervangen, bij overeenkomst tussen de partijen, die door hen ondertekend wordt en bij het dossier van de procedure wordt gevoegd.
 9. Uiterlijk tijdens de zitting die in het vonnis houdende aanstelling van de bemiddelaar werd gesteld informeren de partijen de rechter over de afloop van de bemiddeling. Indien ze niet tot een akkoord zijn gekomen, kunnen ze om een nieuwe termijn verzoeken of vragen dat de procedure wordt voortgezet.
 10. De zaak kan vóór de vastgestelde dag weer voor de rechter worden gebracht bij eenvoudige, schriftelijke en ter griffie neergelegde of aan de griffie gerichte verklaring door de partijen of door een van hen. De rechtsdag wordt bepaald binnen vijftien dagen na het verzoek.
  De griffier roept de partijen bij gerechtsbrief op en in voorkomend geval hun raadsman bij gewone brief. Indien het over een gezamenlijk verzoek van de partijen gaat, worden zij, en in voorkomend geval hun raadsman, bij gewone brief opgeroepen.
 11. Bij afloop van zijn opdracht meldt de bemiddelaar de rechter schriftelijk of de partijen al dan niet tot een akkoord zijn gekomen.
  Zo de bemiddeling tot een, zelfs gedeeltelijk bemiddelingsakkoord leidt, kunnen de partijen of één van hen overeenkomstig artikel 1043 de rechter verzoeken dat akkoord te homologeren.
  De rechter kan de homologatie van het akkoord alleen weigeren indien het strijdig is met de openbare orde of indien het akkoord dat bekomen werd na een bemiddeling in familiezaken strijdig is met het belang van de minderjarige kinderen.
  Zo de bemiddeling niet tot een volledig bemiddelingsakkoord heeft geleid, wordt de procedure op de vastgestelde dag voortgezet, maar behoudt de rechter de mogelijkheid om, zo hij dat opportuun acht en alle partijen ermee instemmen, de opdracht van de bemiddelaar voor een door hem bepaalde termijn te verlengen.
 12. Er is geen voorziening mogelijk tegen de beslissing waarbij de bemiddeling wordt bevolen, verlengd of beëindigd.